วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดงาน การประชุม 3 ฝ่าย (กตส. / กสส. / สก. และกลุ่มฯ) เพื่อบันทึกข้อตกลงให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการทำบัญชี

วันที่ 26 พ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดงาน การประชุม 3 ฝ่าย (กตส. / กสส. / สก. และกลุ่มฯ) เพื่อบันทึกข้อตกลงให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการทำบัญชี ประกอบด้วยผู้แทนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กระบวนการสอบบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีประจำปี และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่ไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ทำให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถจัดทำบัญชี งบการเงินและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยมีกลุ่มที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบเข้าร่วม 82 ราย, ผู้อำนวยการสหกรณ์จังหวัด 5 ราย, ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด 16 ราย และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 20 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th