วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจอย่างไรให้ลดข้อบกพร่อง

วันที่ 18 ก.ย. 2558

เมื่อระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตรวจอย่างไรให้ลดข้อบกพร่อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมี นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ นายมงคล พวงศรี รักษาการในตำแหน่ง ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วงผู้เชี่ยวชาญ ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ นางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 7 จังหวัดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จำนวน 253 คน เพื่อให้ การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มทักษะในการใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมหนึ่งนารี โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th