วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

พิธีเปิดโครงการ "พลิกฟื้นธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยผ่านกลไกการบัญชี"

วันที่ 31 ต.ค. 2552

               นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "พลิกฟื้นธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยผ่านกลไกการบัญชี" ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม       วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากการที่ประชาชนเข้าร่วม.ในระบบสหกรณ์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันเกษตรกรในการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยเน้นการสร้างความพอเพียงสู่ความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร   กลุ่มอาชีพ เครือข่ายชุมชน วิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน ครูบัญชี และนักเรียน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรและข้าวสารบรรจุถุงร่วมนิทรรศการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27  -  31  ตุลาคม  2552

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th