วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

" Training Program Day 45 สหกรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"

วันที่ 12 ก.พ. 2553

                  นางสาวกัลยาณี   แซ่ตั้ง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ร่วมงาน" Training Program Day 45 สหกรณ์ พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"

  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวการสหกรณ์โดยการเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่าย เพื่อสร้างการแพร่กระจายการจัดการเชิงพื้นที่รายสินค้าและกลุ่มธุรกิจเป็นการสร้างเครือข่ายรายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ (Business to Business : B to B) และสหกรณ์กับชุมชนหรือผู้บริโภค (Business to Customer : B to C) ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการระบบการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accunting Software : FAS) เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFAWS:ss และเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กร รวมทั้งนิทรรศการการจัดการต้นทุนประกอบอาชีพของสหกรณ์และเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีด้วยเทคโนโลยีการบัญชีเต็มรูปแบบ การพัฒนามาตรฐานการบัญชีวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในรองรับกองทุนหมู่บ้าน ให้กับสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้านภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 2552-2553 การมอบของที่ระลึกให้กับครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมและสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบและเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม 45 สหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ทั้งสิ้น 900 คน    ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุทินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th