วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ "วิชาการตรวจสอบสินค้า" ...
26 ก.พ. 2552 15:41:47
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
26 ก.พ. 2552 15:40:11
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายมงคล จันทร์ส่อง ได้ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
26 ก.พ. 2552 15:25:53
“วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552” ณ บริเวณรอบสวนหย่อมหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
25 ก.พ. 2552 15:38:29
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรม โครงการต้นกล้าเศรษกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
24 ก.พ. 2552 09:07:30
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดนิทรรศการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีและร่วมงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หว่านปุ๋ยพืชสด ณ ทุ่งนาบ้านโนนเจริญ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
24 ก.พ. 2552
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ทำการสอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ให้กับสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในเขตอำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย
24 ก.พ. 2552
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนบ้านหนองใหญ่
24 ก.พ. 2552 16:45:03
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายของรัฐ ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 ก.พ. 2552
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านพืชตระกูลถั่ว
21 ก.พ. 2552 10:01:04
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้ความรู้กับเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ณ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน อ.อุทุมพรพิสัย และศูนย์วิสาหกิจชุมชน อ.กันทรารมย์
17 ก.พ. 2552
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ และนางสาวสุจิตตรา พงศ์พีระ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจข
14 ก.พ. 2552 10:02:57
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศ่รีสะเกษ ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมีนางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ สอนแนะวิธีการบันทึกบัญชี
13 ก.พ. 2552
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษและนางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ให้แก่สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด
11 ก.พ. 2552
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมงานวัน "รวมพลคนปฏิรูปที่ดิน" ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ...
10 ก.พ. 2552
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ประกวดเว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7 ก.พ. 2552
สำนักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองโนวิทยา
6 ก.พ. 2552

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76]
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th