วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สอบทานหนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์

วันที่ 26 ม.ค. 2560

ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560 นางสาวธาริณี อุ่นสมัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมทีมงานสอบบัญชี ลงพื้นที่พบสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ ตามทิศทางการปฏิบัติงานในปี 2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้วางไว้


 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th