วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วยเครือข่าย ศพก. ของจังหวัด จำนวน 22 ศพก. จำนวน 22 คน และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จำนวน 13 หน่วยงานและเกษตรอำเภอ จำนวน 22 อำเภอ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน เพื่อร่วมรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมดำเนินงานในการบูรณาการในด้านการเสริมสร้างพัฒนาสื่อการสอนให้องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรับจ่ายบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีครูบัญชีอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดทำบันทึกบัญชีรับจ่าย บัญชีประกอบต้นทุนอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ ในการทำบัญชีรับจ่ายและนำไปพัฒนาให้เกิดการลดต้นทุนจากการผลิตสินค้าเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th