วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

วันที่ 8 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน1017คน)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนาครูบัญชี ขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand 4.0”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับการขับเคลื่อนงานโครงการรัฐบาล/งานโครงการตามนโยบาย โดยมี นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ชมรมครูบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด หัวหน้าสำนักงานฯ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ในพื้นที่ จำนวน 366 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมยุค Thailand 4.0 สู่ภาคเกษตร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และแผนงาน/โครงการสำคัญที่เร่งด่วน เพื่อการปรับตัวภาคการเกษตรที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีใน การวางแผน ลดต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือบ่งชี้ภูมิคุ้มกัน การสัมมนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ ๓ ภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3, 4 และ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7กรกฎาคม 2560 โดยมีครูบัญชีเข้าร่วมทั้งสิ้น 348 ราย ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th