วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมพนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

วันที่ 21 ก.ค. 2553

              สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  จัดฝึกอบรมพนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ   ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพื่อมุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และกำกับดูแลสหกรณ์เป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลสหกรณ์  มุ่งเน้นทักษะด้านโปรแกรมระบบบัญชี Full Pack Accounting Software  โดยมุ่งเน้นให้พนักงานราชการตระหนักในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ  ตามมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  รวมถึงทักษะด้าน IT เพื่อรองรับปริมาณงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ในความรับผิดชอบ  ทั้งทางด้านความหลากหลายของธุรกิจและทุนดำเนินงาน  โดยมี  นางสาววิภาวัลย์   พรมลาย   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2553    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th