วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และวันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวสมศรี ปุญญา ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 4 และนางสาวสินัฏตา วรนุช ผู้สอบบัญชีสายสอบบัญชีที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงินสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มที่จัดทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้) และโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (หลักสูตรการจัดทำงบการเงิน) ครั้งที่ 1/2562 ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยางพาราภูผาหมอก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศีรษะอโศก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยได้สอนแนะนำการจัดทำงบทดลองและงบการเงินให้แก่ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีได้เร็วและสามารถอนุมัติงบการเงินในที่ประชุมใหญ่ได้ภายใน150วัน
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th