วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๒ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓" เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถวางแผนและปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างถูกต้องตามนโยบายที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ ท่าน โดยมีนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th