วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษ จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 ก.พ. 2554

                   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  นำโดย นายบุญจันทร์  แม้นศิริ  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ   จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หลักสูตร  “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” แก่คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรหนองกุ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบความสำคัญของบทบาทในการเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ และเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ตลอดจนเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสหกรณ์ รู้จักระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการนำข้อมูลจากงบทดลองไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  เป็นต้น   ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th