วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 มิ.ย. 2554

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2554  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพระครูศรีโพธาลังการ (แสวง พุทธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์น้อย ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 36 ห้องเรียน รวมทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องผู้บริหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556

โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยเป็นโรงเรียนการกุศลที่สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับอนุญาตสร้างขึ้นในบริเวณวัดเมื่อปี 2549 อยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน 510 คน, ครู 36 คน มีพระครูศรีโพธาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์น้อย เป็นผู้อำนวยการ  และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งประทานถุงบรรจุสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ นักเรียน และผู้ด้อยโอกาสที่ครอบครัวยากจน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

ในการนี้ นายบุญจันทร์  แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th