วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เปิดการประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ครั้งที่ ๓

วันที่ 31 พ.ค. 2555

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เปิดการประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้ รับทราบถึงข้อบังคับ และความเคลื่อนไหวของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ร่วมกันพิจารณาระเบียบและวิธีปฏิบัติของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้งคณะบริหารชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัด โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม
และในวันเดียวกัน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ยังได้จัดให้มีการประชุมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด โดยมีครูบัญชีระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าของชมรมครูบัญชีจังหวัด พัฒนาชมรมครูบัญชีอาสาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ พร้อมกระตุ้นการเดินหน้าภารกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกัน กำหนดข้อบังคับของชมรม ฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th