วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

สตส.ศรีสะเกษร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) และท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายชวลิต ชูขจร)

วันที่ 22 พ.ย. 2555

นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) และท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายชวลิต ชูขจร) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๔ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรู้และเข้าใจนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและศึกษาทำความเข้าใจ ขับเคลื่อนและดำเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายไว้ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่นั้นมีความสำคัญและจะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต/ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน, ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกร, โครงการรับจำนำข้าว และโครงการบัตรเครดิตเกษตรกร
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th