วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "        วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมการจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โครงการการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ตำบล) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น การทำเกษตรกรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง ณ ศาลาวัดบ้านสร้างเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์