วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดโครงการสัมมนารวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 ก.ค. 2557

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดยนายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดโครงการสัมมนารวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ สร้างทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงการรู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรมตามรอยยุคลบาท และหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ในเรื่องการจัดทำบัญชีรายบุคคลการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดหนี้มีเงินออมเพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนของแต่ละอาชีพ โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี), สมาชิกชมรมครูบัญชี และเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ซึ่งได้รับเกียรติ์จากนายสุริยะ อมรโรจนวรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดพิธี และได้มีหัวหน้าส่วนฯ ได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ คือ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ,เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้าโครงการชลประธานจังหวัดศรีสะเกษ, หัวหน้าสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ,ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ, ประมงจังหวัดศรีสะเกษ, ปศุสัตว์ศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ,ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์, ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง และ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th