วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส”

วันที่ 12 มิ.ย. 2552

                 นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ   เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส” การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า  ในการปฏิบัติงานและผลสำเร็จจากการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน / สำนักงาน  ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 หัวหน้ากลุ่ม /สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ 2552   และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย /แผนงานในปี 2553  เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th