วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

วิสัยทัศน์ / หน้าที่ความรับผิดชอบ

::วิสัยทัศน์ พันธกิจ::
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. วางรูปแบบบัญชี
      เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ หรือมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบบัญชี โดยมีการจัดประเภทบัญชี แบบฟอร์ม วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อบันทึกการควบคุม และรายงานผลของรายการต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
2. งานตรวจแนะนำด้านการเงินการบัญชี
      2.1 การตรวจแนะนำทั่วไป เป็นการตรวจสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร โดยตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำให้มีการจัดทำบัญชีโดยถูกต้องเรียบร้อยรวมทั้งให้ข้อสังเกตและคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร
      2.2 การตรวจแนะนำ ให้สถาบันเกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีได้ เป็นการช่วยเหลือกำกับแนะนำให้พนักงานของสถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้นต่าง ๆ รวมทั้งการผ่านรายการจากสมุดขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งให้สามารถจัดทำงบทดลองได้เอง ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถควบคุมดูแลรักษา สินทรัพย์ต่าง ๆ ของสถาบันให้รัดกุมและเรียบร้อย
      2.3 การตรวจแนะนำให้สถาบันเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินได้ เป็นการช่วยเหลือกำกับแนะนำให้พนักงานของสถาบันเกษตรกรที่สามารถจัดทำบัญชีได้ตามสมควรแล้ว สามารถจัดทำงบการเงินระหว่างปีได้เอง เพื่อทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินงวดก่อนวันสิ้นปีทางบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรสามารถนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและควบคุมงามตามสมควร
      2.4 ให้ความช่วยเหลือแนะนำแก่สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ในโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนตามนโยบายรัฐ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือในการวางระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบและคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      3.1 การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนของสหกรณ์ และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      3.2 ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. งานให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
      4.1 จัดให้มีการศึกษาอบรมการบัญชีขั้นพื้นฐานและการบัญชีอย่างง่ายแก่สมาชิกชั้นนำของสถาบันเกษตรกร
      4.2 จัดให้มีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินการบัญชีแก่พนักงานและกรรมการของสถาบันเกษตรกร
      4.3 ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ให้การศึกษาอบรมแก่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
5. งานวิชาการ
      5.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      5.2 ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม และแก้ไขการปรับปรุงการบริหารงาน
      5.3 จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงิน และข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.4 ศึกษากรณีพิเศษเฉพาะอย่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
      5.5 ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม
6. งานบริหารทั่วไป
      6.1 กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คำแนะนำ และนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      6.2 ดำเนินการและควบคุมดูแล งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ และงานแจกจ่ายเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
      6.3 จัดให้มีการฝึกอบรม และสนองงานแก่ข้าราชการในบังคับบัญชา
      6.4 ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อความสะดวกทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
      6.5 ปฏิบัติราชการอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ หรือส่วนราชการอื่นมอบหมาย

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์