วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม

วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565
"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ "

 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

New Cell
          ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
          13 กุมภาพันธ์ 2552

                        นายมงคล  จันทร์ส่อง  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นางสาวกัลยาณี  แซ่ตั้ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ระดับชำนาญการ  และนางสาวสุจิตตรา พงศ์พีระ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ตามรายงานจุดอ่อนการควบคุมภายใน    ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2552  เวลา  09.30  น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th