วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

New Cell
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริก
          22 เมษายน 2552

                        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ –จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริก  บ้านหนองหว้า  ตำบลหนองแก้ว   เพื่อให้สามารถทราบหลักการในการคิดบัญชีของต้นทุนในการประกอบอาชีพปลูกพริก  โดย  นายมงคล   จันทร์ส่อง  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม       ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแก้ว  ซึ่งผู้ถ่ายทอดความรู้ได้แก่  นางสาวขวัญตา   นามวงษ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  และ  นายชาญณรงค์  ทวีสาร  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี    เมื่อวันที่  22  เมษายน  2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th