วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ


นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

สายสอบบัญชีที่ 1


นางนิรชา หลาวทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษนางดาวใจ วงษ์ไกร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นายณัฐกิตติ์ บุญขาว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นายพศิน พงษ์วนิช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นายพิพัฒน์ พันธ์งาม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวสรัญญา กุหลาบขาว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายสอบบัญชีที่ 2


นางสาวสินัฏตา วรนุช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษนางสาวเพลินพิศ สวนมอญ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นายภาณุพงศ์ รังคพุทธมานะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวยุพิน วะรงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นายศราวุธ ขันทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวสุทธิดา หมายเลิศหล้า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


ว่าง​
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายสอบบัญชีที่ 3


นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนางสาวกนกเนตร บุญยศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุวรรณศรี มากมูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวแพง เพ็งน่วม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวแขลดา คำผง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวปวีณา จันทร์แสน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายสอบบัญชีที่ 4


นางสุดธิภา มูลศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนางสาวรัตติยา พุ่มจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวเบญจมาศ จารุนัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวขวัญตา คำเหมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวอมรศรี ศรีโสดา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายสอบบัญชีที่ 5


นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการนางสาวใหม่ เสาะแสวง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


นางศิริพิน ลาลุน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นายสมชาติ ศิริโชติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นางสาวนฤมล สมมุติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี


นายศตวรรษ ประคอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ว่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถ


นายธนกฤต ดอนชัยธนากูล
พนักงานขับรถนายชนาธิป ชลธีระประเสริฐ
พนักงานขับรถ


นายฤทธิ์ คงสิม
พนักงานขับรถ


นายประคอง พรมธร
พนักงานขับรถ


นายพีระวิทย์ บุญเกื้อ
พนักงานขับรถ


ว่าง
พนักงานขับรถ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานทำความสะอาด


นายวงเดือน ทองเบ้า
นักงานรักษาความปลอดภัย


นายธนพร พรมพวง
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นางสมพร สมพานเพียร
พนักงานทำความสะอาด
ขึ้นตรงกับหัวหน้า


นางสาวนารีรัตน์ โสพัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุดารัตน์ สีดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์