วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
FONTSIZE
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายบุญจันทร์ แม้นศิริ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ
 
 
 
นางวรรณนภา อุดนอก
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 
 
นางนิรชา หลาวทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณิชาภัทร นิลสลับ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 

นายพศิน พงษ์วนิช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอมรศรี ศรีโสดา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายพิพัฒน์ พันธ์งาม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
 
นางสาวสรัญญา กุหลาบขาว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     
 
 
นางสาวสินัฏตา วรนุช
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวเพลินพิศ สวนมอญ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
นางสาวยุพิน วะรงค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวกุลธิรัตน์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายศราวุธ ขันทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
นางสาวอทิตติยา ดวงเขียว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
     
 
 
 
นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวรุจิเรศ บุรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณศรี มากมูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
นางสาวแพง เพ็งน่วม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวแขลดา คำผง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวกาญจน์ทิตา จำปาต้น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
นางสุดธิภา มูลศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวรัตติยา พุ่มจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเบญจมาศ จารุนัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 
นางสาวขวัญตา คำเหมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาววงเดือน มูลคำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 นางสาวสุดารัตน์ สีดำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
 
 
 
 
นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นางสาวใหม่ เสาะแสวง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 
นางศิริพิน ลาลุน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายสมชาติ ศิริโชติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวนฤมล สมมุติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวปวีณา จันทร์แสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

     
 
 
 
 
นายธนกฤต ดอนชัยธนากูล
พนักงานขับรถ
 
นายสมศรี ลำภาพ
นักงานรักษาความปลอดภัย
นายวงเดือน ทองเบ้า
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
 
นายชนาธิป ชลธีระประเสริฐ
พนักงานขับรถ
นายฤทธิ์ คงสิม
พนักงานขับรถ
นายสำเริง ลันดา
พนักงานขับรถ
นายประคอง พรมธร
พนักงานขับรถ
 
นายพีระวิทย์ บุญเกื้อ
พนักงานขับรถ
   
 
 
 
 
 
 
นางวิไลวรรณ นางวงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายศตวรรษ ประคอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนารีรัตน์ โสพัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
Copyright © 2019 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th