วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

 
 
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานผู้ส่งหมายตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 55/1 พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 11 เมษายน 2555

ระเบียบ - ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ระเบียบ - ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (23/07/2550)
- ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ พ.ศ.2548
- ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถราชการ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ระเบียบ - ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์

ระเบียบทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2530
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2535
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2538
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2541
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 หมู่ที่ 6 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์