วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
12 ก.ค. 2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
11 ก.ค. 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563
10 ก.ค. 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
10 ก.ค. 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์(EWP) บนฐานข้อมูลใหม่ ผ่านระบบ GIN Conference
9 ก.ค. 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์(EWP) บนฐานข้อมูลใหม่ ผ่านระบบ GIN Conference
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563
9 ก.ค. 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ก.ค. 2563
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritec and Innovation Center ครั้งที่ 1/2563
2 ก.ค. 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวศศิร์ธา โยธี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ก.ค. 2563
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563
30 มิ.ย. 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
26 มิ.ย. 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2563
26 มิ.ย. 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2563
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองงูเหลือม
25 มิ.ย. 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวยุพิน วะรงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของสหกรณ์
25 มิ.ย. 2563
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตร
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด ปีบัญชี 31 มีนาคม 2563
23 มิ.ย. 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสุดธิภา มูลศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสอบบัญชี"
19 มิ.ย. 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้าง “พระพุทธชินราชจำลอง” และ “ศาลาประชาร่วมใจ”
19 มิ.ย. 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 07.29 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ปี 2563
18 มิ.ย. 2563
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสุดธิภา มูลศิริ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2563
18 มิ.ย. 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสินัฏตา วรนุช
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
18 มิ.ย. 2563
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และนางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th