วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
30 พ.ค. 2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคีลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2566
30 พ.ค. 2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4/2566
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
30 พ.ค. 2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวใหม่ เสาะแสวง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้สมาชิก
29 พ.ค. 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางดาวใจ วงษ์ไกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ
29 พ.ค. 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2566
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
27 พ.ค. 2566
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดรายการวิทยุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสัมพันธ์
26 พ.ค. 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 5 ร่วมจัดรายการวิทยุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสัมพันธ์
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)
26 พ.ค. 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี และสอบทานหนี้สมาชิก
26 พ.ค. 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 2 สายสอบบัญชีที่ 3 และสายสอบบัญชีที่ 4 ลงพื้นที่สอบบัญชีประจำปี
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
26 พ.ค. 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 1 สายสอบบัญชีที่ 4 และสายสอบบัญชีที่ 5 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี
25 พ.ค. 2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
25 พ.ค. 2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกับสตท. 4 กำกับติด Smart4M เพื่อการสอบบัญชีระยะไกล ผ่านระบบออนไลน์
24 พ.ค. 2566
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และสายสอบบัญชีที่รับผิดชอบสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้ากำกับติดตามสหกรณ์ ตาม RM (4106)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
24 พ.ค. 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
23 พ.ค. 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ สอบบัญชีประจำปี และสอบทานหนี้สมาชิก
23 พ.ค. 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่สอบบัญชีประจำปี และสอบทานหนี้สมาชิก
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
23 พ.ค. 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวจตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
22 พ.ค. 2566
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ “การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์”
22 พ.ค. 2566
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ “การปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์”
สตส.ศรีสะเกษ สอบทานหนี้
22 พ.ค. 2566
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3 ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ถัดไป>>
บริการ
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
Copyright © 2022 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 2/4 ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-611869 โทรสาร : 045-633497 E-mail : [email protected]
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้เฉพาะ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1366 x 768 pixel ไม่สามารถแสดงผลผ่าน Internet Explorer ได้
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์