วิสัยทัศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ " พัฒนาความรู้สู่สถาบันเกษตรกร ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตมุ่งบริการ ด้วยมาตรฐานงานสอบบัญชี "

โครงการสามประสาน
อบรมครูบัญชี
มหกรรมสินค้า
จิตรอาสา
สภากาแฟ
อบรมครูบัญชี
โครงการส่งเสริมการออม
โครงการส่งเสริมการออม
 
นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
 
นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ

หน้าหลัก >> :: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวด:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ :: ข่าว/บทความทั้งหมด

:: ข่าวสาร : กิจกรรม :: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ::

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561
15 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวนาตยา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม พิธีเปิดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 ณ บ้านปละ หมู่ 4 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่2
14 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวนาตยา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติองค์กรเกษตรกรและรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 240 ราย สินเชื่อ 60,000,000.00 บาท โดยมีนายเมธี สุวรรณฝ่าย ประธานคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สารสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
จัดอบรมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561
13 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด และนางยุพิน รองสุวรรร ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปี 2561 ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์และอำเภอน้ำเกลี้ยง วิชา การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต ณ ศพก.กันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) ประจำปี 2561
13 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวปิยานุช กิจเกียรติ์ และพนักงานราชการ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในงาน Kick Off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธี
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief Operation) ครั้งที่ 2/2561
8 มี.ค. 2561
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางสาวนาตยา เจริญวัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief Operation) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหา ภาคเกษตรระดับจังหวัด ให้มีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนและมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
2 มี.ค. 2561
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางสาวสมศรี ปุญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
21 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หลักสูตร “ โครงการส่งเสริมการออม ” โดยมี นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้ความรู้สอนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 14 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเกษตรกรและการนำเสนองบการเงิน
20 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนายอลงกรณ์ ประจันพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเกษตรกรและการนำเสนองบการเงิน ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
18 ก.พ. 2561
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดย นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ เป็นตัวแทนร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ต.หนองแค อ.ราศีไศล จ. ศรีสะเกษ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด
13 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะ เกษ โดยนางสาวสินัฏตา วรนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
7 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช โดยมีนางนิรชา หลาวทอง ร่วมงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงประโยชน์ จากการไถกลบตอซัง ลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง ณ แปลงนาโรงปุ๋ยอินทรีย์ บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ศรีสะเกษ จำกัด
2 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ศรีสะเกษ จำกัด  เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ แก่คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
อบรมซักซ้อมเพื่อพัฒนาอาสาด้านการเกษตร (ครูบัญชีอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2561
1 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้จัดอบรมซักซ้อมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย ในการสอนแนะการจัดทำบัญชี และติดตามเก็บข้อมูล การบัญชีของเกษตรกรเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
1 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออำนวยการ กำกับแนะนำ พิจารณาเสนอความเห็นกรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันการเกษตร ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operathion)
1 ก.พ. 2561
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operathion)
โครงการสร้างความปรองดองของชุมชน เพื่อความยั่งยืน “RESILIENCE GREEN COMMUNITY”
31 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และข้าราชการพนักงานราชการ ลงพื้นที่ร่วม โครงการสร้างความปรองดองของชุมชน เพื่อความยั่งยืน “RESILIENCE GREEN COMMUNIT ” ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พท.ท พิบูลย์ มณีโชติ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัด
31 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยนางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัด อำเภอ และในพื้นที่ส่วนภูมิภาค โดยมี นายธวัช สุระบาล เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จำกัด
26 ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางนิรชา หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อรับรองงบการเงินประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561
26 ม.ค. 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาร่วมงานจำนวนมาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ๒/๔ ถนน ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๖๑ ๑๘๖๙ โทรสาร : ๐ ๔๕๖๓ ๓๔๙๗ e-mail :
cadsk@cad.go.th Copyright by sisaket.cad.go.th